ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: degene die met De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy een overeenkomst heeft gesloten
cursist: degene die aan een cursus, training of workshop van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy deelneemt
digitaal product: een onderling samenhangende hoeveelheid informatie in digitale vorm
opdrachtgever: degene die De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy de opdracht geeft voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van een cursus, training of workshop.
open inschrijvingen: alle cursussen, trainingen en workshops (VSO/PO) van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
opleidingsproducten: verzamelnaam voor alle cursussen, trainingen en workshops
De Letselschade Academy: De Letselschade Academy is onderdeel van Stichting LetselschadeNEWS
Vermeeren Advocatuur Academy: is onderdeel van Stichting LetselschadeNEWS
PO: Permanente Opleiding 
schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail;
VSO: Voortgezette Stagiaire Opleiding

2. Toepasselijkheid

I.2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy en afnemer.
I.2.2    Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
I.2.3    Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.
I.2.4    De algemene bepalingen uit afdeling I zijn naast de bepalingen uit de bijzondere afdelingen (afdeling II en verder) van toepassing, waarbij de bepalingen uit de bijzondere afdelingen prevaleren indien en voor zover (mede) van toepassing. 

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

I.3.1    De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy, inschrijving bij of opdracht aan De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy.
 
4. Prijzen 

I.4.1    Afnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.
I.4.2    De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy behoudt het recht voor haar prijzen te wijzigen. 

5. Facturering en betaling

I.5.1    De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy factureert aan afnemer na totstandkoming van de overeenkomst.
I.5.2    Betaling door afnemer dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals is vermeld op de factuur.
I.5.3    Bij niet tijdige betaling is afnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
I.5.4    In het geval niet of niet tijdige betaling is De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op afnemer te verhalen.

6. Overmacht

I.6.1    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.
I.6.2    In het geval van overmacht is De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan afnemer en/of cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

7. Intellectuele eigendomsrechten

I.7.1    Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy of aan de licentiegevers van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy. 
I.7.2    Het is afnemer of cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 
I.7.3    Het is afnemer of cursist niet toegestaan om op basis van de door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy verzorgde cursus/workshop en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zélf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy.

8. Persoonsgegevens

I.8.1    De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van afnemers en cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Afnemers en cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.
I.8.2    Afnemers en cursisten komen ten aanzien van de door hen van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na. 

9. Aansprakelijkheid

I.9.1    De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy niet aansprakelijk voor de direct of indirect geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De hoogte van deze schade is sowieso altijd maximaal de door afnemer betaalde prijs. 
I.9.2    In het geval van een gebrek aan de zijde van De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy heeft afnemer niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
I.9.3    Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient afnemer De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.  

10. Toepasselijk recht en geschillen

I.10.1    Op de overeenkomst tussen De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
I.10.2    Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Zeeland West-Brabant, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

II. Open inschrijvingen

1. Annulering door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy

II.1.1    De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, training of workshop annuleren of deze samenvoegen tot uiterlijk 2 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald. 
II.1.2    Binnen 10 dagen voor aanvang kan De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy nog een cursus, training of workshop annuleren of cursusgroepen samenvoegen in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden. Bij het uitvallen van één of meerdere docenten wegens ziekte of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie kan tot op de dag zelf de cursus of workshop nog worden geannuleerd, samengevoegd of anders worden ingericht. Als op de geplande dag de cursus of workshop niet meer kan plaatsvinden, zal De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy in dat geval haar best doen deze op korte termijn alsnog te laten plaatsvinden.

2. Annulering door cursist of afnemer en annuleringsverzekering

II.2.1    De cursist of afnemer is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot 6 weken voorafgaand aan de cursusdatum. In dat geval is hij of zij wel administratiekosten ad € 50,00 verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy geretourneerd. Bij annulering binnen 6 weken voorafgaand aan de cursusdatum is de volledige cursusprijs verschuldigd.
II.2.2    Indien de cursist of afnemer bij inschrijving een annuleringsverzekering – de kosten hiervoor bedragen 25% van de cursusprijs - afsluit, kan hij of zij tot 30 minuten voor aanvang van de cursus, training of workshop waarvoor deze annuleringsverzekering is afgesloten, deze kosteloos annuleren. De kosten voor de annuleringsverzekering blijven in dat geval wel verschuldigd. 
II.2.3    Indien blijkt dat cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen. De mogelijkheid van vervanging kan door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy worden uitgesloten.
II.2.4    In het geval dat een cursist of diens vervanger niet bij de cursus aanwezig is geweest zal De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy het eventueel tijdens de cursus uitgereikte lesmateriaal op verzoek aan de cursist of diens vervanger toesturen tegen vergoeding van de hiervoor door De Letselschade Academy en/of Vermeeren Advocatuur Academy gemaakte kosten.